ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์การเรียนรู้ ป.๑ รอ. และ นขต.ป.๑ รอ.


Skip site news

Site news

Picture of ผู้ดูแล ระบบ
แจ้งเพื่อทราบ
by ผู้ดูแล ระบบ - Wednesday, 22 January 2014, 08:18 AM
 

 ตามที่ ป.1 รอ. ได้ออกคำสั่ง การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น การบริการอาหารและ เครื่องดื่ม โดยให้ ป.1 รอ. และ นขต.ป.1 รอ. เปิด UNIT SCHOOL  นั้น โดยตามคำสั่งฯ จะ ทำการสอบในระบบ E-Learning ใน 27-31 ม.ค.57 จึงขอให้ ผู้ที่เข้าสอบ ตามที่ ได้ส่งรายชื่อมา ตรวจสอบการใช้งานในระบบ และเข้าสอบ ในห้องสอบ "การบริการอาหารและเครื่องดื่ม" ตามวันดังกล่าว  โดยทุกหน่วยใช้ห้องสอบเดียวกัน "ห้องสอบวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม " คือ ครับ/ขอบคุณครับ

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
คำสั่งกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
by ผู้ดูแล ระบบ - Tuesday, 15 January 2013, 07:39 AM
 

ที่            /๒๕๕๕

เรื่อง      แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

...................................................................

                   ตามโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้อาคารควบคุมภาครัฐปฏิบัติตามกฎกระทรวง สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ของ ป.๑ รอ. ให้สามารถดำเนินการจัดการพลังงานภายในหน่วยให้เป็นไปตามกฎหมาย และมุ่งสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง โดยมีคณะทำงานและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                   ๑. คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก และให้คำสั่งนี้แทน
                   ๒. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

๒.๑  ผบ.ป.๑ รอ.                                    เป็นประธานคณะทำงาน
๒.๒ รอง ผบ.ป.๑ รอ.                                เป็นรองประธานคณะทำงาน
๒.๓ เสธ.ป.๑ รอ.                                     เป็นเลขานุการ
๒.๔ ผบ.ป.พัน.๑ รอ.                                เป็นผู้ช่วยประธานคณะทำงาน
๒.๕ ผช.ฝปยส.ป.๑ รอ.                     เป็นผู้ช่วยประธานคณะทำงาน
๒.๖ ฝอ.๔ ป.๑ รอ.                                  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๗ ฝอ.๔ ป.พัน.๑ รอ.                     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๘ ผบ.ร้อย.บก.ป.๑ รอ.                            เป็นคณะทำงาน
๒.๙ ผบ.ร้อย.บก. และบริการ ป.พัน.๑ รอ.        เป็นคณะทำงาน
๒.๑๐ ผบ.ป.พัน.๑ รอ.ร้อย. ๑                      เป็นคณะทำงาน
๒.๑๑ ผบ.ป.พัน.๑ รอ.ร้อย. ๒                       เป็นคณะทำงาน
๒.๑๒ ผบ.ป.พัน.๑ รอ.ร้อย. ๓                       เป็นคณะทำงาน
๒.๑๓ จ.ส.ต.อำนวย  สุระโคตร                     เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน(ผชอ.๑)
๒.๑๔ ส.อ.ธีรเดช  นามสม                           เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน(ผชอ.๒)
๒.๑๕ จ.ส.อ.จุมพล  ทองก่อสุข                     เป็นผู้ช่วย ผชอ.
            

            ๓.   หน้าที่และความรับผิดชอบ
                   ๓.๑ ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ. และกำหนดให้มีการดำเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ ป.๑ รอ.         กำหนดขึ้น
                   ๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน
                   ๓.๓ ควบคุมกำกับดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของ   ป.๑ รอ. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
                         - รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของ ป.๑ รอ. ที่ผ่านมา
                         - ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของอาคารต่างๆ ภายในหน่วย
                         - ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการพลังงานของอาคารส่วนราชการและกำหนดมาตรการการรายงานผลการดำเนินการ
                  ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้กับ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน (พพ.) รับทราบ
                  ๓.๕ ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน (พพ.)  รับทราบ
                  ๓.๖ ดำเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๓.๗ หากมีข้อขัดข้องประการใด ให้ประสาน ฝกบ.ป.๑ รอ. ได้โดยตรง
             ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                                      สั่ง     ณ     วันที่               ธันวาคม ๒๕๕๕

 

                                                 พ.อ.

                                                        ( ม.ล.กุลชาต  ดิศกุล )

                                                               ผบ.ป.๑ รอ.

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ประกาศ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์.
by ผู้ดูแล ระบบ - Tuesday, 15 January 2013, 07:36 AM
 

เรื่อง      นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

                         ตามที่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  นอกจากนั้นยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก   ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

                            ๑. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                               ๒. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

                                ๓. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

                                ๔. ให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  

                                ๕. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงานของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

                       ๖. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ      ณ      วันที่              ธันวาคม  ๒๕๕๕  
                                    พันเอก

                                             (หม่อมหลวงกุลชาต   ดิศกุล)

                              ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
by ผู้ดูแล ระบบ - Monday, 24 December 2012, 04:25 AM
 

สวัสดีครับ สำหรับวันที่ 24 ธ.ค.55  ผมมีประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่ใช้บ่อยๆ มาให้อ่านกัน ผมจะพยายามอัพเดตทุกวันไปเรื่อยๆนะครับ คงจะมีประโยชน์สำหรับคนอีกหลายคน วันนี้จะเป็นประโยคเกี่ยวกับการให้และขอข้อมูลและการถามเรื่องเวลา ลองอ่านดูครับ......

การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)

ข้อมูลส่วนตัว

How old are you? คุณอายุเท่าไร

(I'm) seventeen. ผมอายุ 17 ปี

How tall are you? คุณสูงเท่าไร

I'm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม.

How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร

(I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม

ข้อมูลครอบครัว

How many people are there in your family?มีกี่คนในครอบครัวคุณ

How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน

I have 2 brothers/sisters. ผมมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน

I don't have any brothers or sisters. ผมไม่มีพี่น้องเลย

There are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน

My grandparents live with us. ปู่ ย่า (ตา ยาย)อยู่กับเราด้วย

What does your father do? พ่อคุณทำงานอะไร

My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู

Does your mother work? แม่คุณทำงานหรือเปล่า

She works with government. แม่เป็นข้าราชการ

She doesn't work. แม่ไม่ได้ทำงาน

What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร(ในอนาคต)

I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน

I haven't decided yet. ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การขอบคุณ (Thanking)

การขอบคุณ สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)

Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)

Thank you for …………….. ขอบคุณสำหรับ เช่น

Thank you for your present. ขอบคุณสำหรับของขวัญ

Thank you for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

Thank you for your help. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ

การตอบรับคำขอบคุณ

You’re welcome. ไม่เป็นไร

Don't mention it. ไม่เป็นไร

Not at all. ไม่เป็นไร

It's nothing. ไม่เป็นไร

That's all right. / That's O.K. ไม่เป็นไร

(It's) a pleasure. ด้วยความยินดี

My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

การขอโทษ (Apologizing)

การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

I’m sorry. ผมขอโทษ

I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า

I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก

Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ

Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน

Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

That's O.K. หรือ I'm O.K. ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร

การถามเวลา (Asking for Time)

การถาม

Excuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ

Could you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแล้ว

Do you have a time? กี่โมงแล้ว (คุณมีนาฬิกาไหม)

การตอบ

(It's) seven o'clock. 7 นาฬิกา

Six twenty/Twenty past six 6.20

Five to four/Three fifty-five 3.55

A quarter past eight/Eight fifteen 8.15

Half past ten/Ten thirty 10.30

A quarter to ten/Nine forty-five 9.45

Noon เที่ยงวัน

Midnight เที่ยงคืน

In the morning ตอนเช้า

In the afternoon ตอนบ่าย

In the evening ตอนเย็น

At night ตอนกลางคืน

 

วันศุกร์พบกันใหม่ครับ

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ธรณีวิทยาภาคเหนือและภาคตะวันตกตอนบน
by ผู้ดูแล ระบบ - Thursday, 22 November 2012, 04:30 AM
 

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งส่วน ที่เป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลกและส่วนที่ประกอบอยู่ภายในของโลก อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ และรอบตัวเอง รวมไปถึงการที่โลกยังร้อนอยู่ภายในมีทฤษฎีหลายทฤษฎี ที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

ทฤษฎีการเคลื่อนที่

ทฤษฎีวงจรการพาความร้อน (Convection current theory)

     กล่าวไว้ว่าการหมุนเวียนของกระแสความร้อนภายในโลก มีลักษณะเช่นเดียวกับการเดือดของน้ำในแก้ว กล่าวคือโลกส่งผ่านความร้อนจากแก่นโลกขึ้นมาสู่ชั้นแมนเทิล ซึ่งมีลักษณะเป็นของไหลที่มีสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว และผลักดันให้สารในชั้นนี้หมุนเวียนจากส่วนล่างขึ้นไปสู่ส่วนบนส่งผลให้เปลือกโลกซึ่งเป็นของแข็งปิดทับอยู่บนสุดเกิดการแตกเป็นแผ่น (Plate) และเคลื่อนที่ในลักษณะเข้าหากัน แยกออกจากกัน และไถลตัวขนานออกจากกัน

 

การไหลเวียนของกระแสความร้อนภายในโลก

 

ทฤษฎีทวีปเลื่อน(Continental Drift Theorly)

     ในปี ค.ศ.1915 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ alfred Wegenerได้เสนอสมมติฐานทวีปเลื่อนขึ้น และได้รับการยอมรับในปี ค.ศ.1940 สมมติฐานกล่าวไว้ว่า เมื่อราว 250 ล้านปีก่อน ทวีปต่าง ๆ เคยติดกันเป็นทวีปขนาดใหญ่เรียกว่า พันเจีย (Pangea) ต่อมามีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกัน จนมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน หลักฐานที่เชื่อว่าแผ่นทวีปเคลื่อนที่นี้คือ ในปัจจุบันได้พบชนิดหิน ที่เกิดในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่อยู่คนละทวีปซึ่งห่างไกลกันมากหินอายุเดียวกัน ที่อยู่ต่างทวีปกันมีรูปแบบสนามแม่เหล็กโลกโบราณคล้ายคลึงกัน และขอบของทวีปสามารถเชื่อมตัวประสานแนบสนิทเข้าด้วยกันได้

ทฤษฎีเปลือกโลกใต้มหาสมุทรแยกตัว (Sea Floor Spreading Theory)

     จากปรากฎการณ์การแตกตัวและแยกออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและใต้มหาสมุทรสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การเกิดหมู่เกาะภูเขาไฟ การเกิดแนวเทือกเขากลางมหาสมุทร การขยายตัว และการเกิดใหม่ของมหาสมุทร ทำให้เกิดสมมติฐานและกลายเป็นทฤษฎีนี้ขึ้นเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ

 

ขอบเขตและการกระจายตัวของแผ่นเปลือกโลก

 

ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก(plate Tectonic Theory)

     เกิดจากการนำทฤษฎีทวีปเลื่อนและทวีปแยกมารวมกันตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาโดยกล่าวไว้ว่าเปลือกโลกทั้งหมดแบ่งออกเป็นแผ่นที่สำคัญ จำนวน 13 แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะมีขอบเขตเฉพาะได้แก่ แผ่นอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยูเรเซีย แอฟริกา อินเดีย แปซิฟิก แอนตาร์กติก ฟิลิปปินส์ อาหรับ สกอเทีย โกโก้ แคริเบียน และนาซก้าแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดไม่หยุดหนิ่งอยู่กับที่จะมีการเ เคลื่อนที่ตลอดเวลาใน 3 แบบ ได้แก่การเคลื่อนที่เข้าหากัน แยกออกจากกัน และไถลตัวขนานออกจากกันซึ่งผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว เทีอกเขา ภูเขาไฟ และกระบวนการเกิดแร่และหิน

ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

แผ่นเปลือกโลกใต้เคลื่อนที่เข้าหากัน

แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกตัวออกจากกันและเข้าหากัน

แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากัน

แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไถลตัวขนานแยกออกจากกัน

การเดินทางของอนุทวีปไทย  

เมื่อ465ล้านปีก่อนดินแดนประเทศไทยยัง แยกตัวอยู่ใน 2 อนุทวีปฉานไทย(ส่วนของภาคเหนือลงไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้) และอนุทวีปอินโดจีน (ส่วนของภาคอิสาน) อนุทวีปทั้งสองขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินกานด์วานา (ดัดแปลงจาก Burrett et al,1990,Metcafe,1997)

ต่อมาประมาณ 400-300 ล้านปีก่อนดินแดนประเทศไทยทั้งส่วนอนุทวีปฉานไทยและอนุทวีปอินโดจีน ได้เคลื่อนที่แยกตัวออกจากผืนแผ่นดินกอนด์วานา แล้วหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปทางเหนือ (ดัดแปลงจาก Bunopas,1981,Burrett,1990,Metcafe,1997)

เมื่อประมาณ 220 ล้านปีก่อนอนุทวีปฉานไทยได้ชนกับอนุทวีปอินโดจีนรวมกันเป็นอนุทวีปที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าคาบสมุทรมลายูแล้วไปรวมกับจีนตอนใต้รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย (ดัดแปลงจาก Bunopas,1981,Meteafe,1997)

จากนั้นประเทศไทยในคาบสมุทรมลายูได้เคลื่อนที่
มาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน

อ้างอิง :http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=earth_move

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
เคล็ดลับดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้ประหยัดและใช้ได้นาน
by ผู้ดูแล ระบบ - Monday, 29 October 2012, 09:29 AM
 


เคล็ดลับดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้ประหยัดและใช้ได้นาน

เคล็ดลับวิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดค่าไฟไฟ้า หากคุณรู้จักใช้อย่างถูกวิธี
โทรทัศน์
- ควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังจากปิดสวิตช์ เพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองไฟ อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผ่าได้
- ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ได้ใช้ และควรใช้โทรทัศน์รุ่นตั้งเวลาปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า
- ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนด้านหลัง
- ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างเกินไป จะทำให้หลอดภาพมีอายุใช้งานสั้น และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
- ควรเลือกใช้สายอากาศภายนอกบ้านที่มีคุณภาพดี และติดตั้งถูกต้อง
- ทำความสะอาดโทรทัศน์โดยใช้ผ้านุ่มเช็ดถู ส่วนจอภาพ อาจใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ชุบผ้าบิดหมาดๆ เช็ดเบาๆ ก่อนเช็ดด้วยผ้านุ่มแห้งๆ อีกครั้งหนึ่ง และอย่าลืมถอนปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัย

เครื่องเล่นวีซีดี  วิทยุ-เครื่องเสียง
- ตั้งเครื่องเล่นวีซีดี วิทยุ หรือเครื่องเสียงให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้ระบบการทำงานถูกคลื่นไมโครเวฟรบกวน
- เวลาปิดวิทยุหรือเครื่องเล่นไม่ควรปิดเครื่องโดยใช้รีโมต เพราะการปิดด้วยวิธีนี้เครื่องยังทำงานอยู่ เปลืองค่าไฟฟ้า ให้ปิดจากสวิตช์ที่เครื่องแทน
- หมั่นทำความสะอาดหัวอ่านเครื่องเล่นวีซีดี หรือเครื่องเสียงเป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ตู้เย็น
- อย่าเปิดๆ ปิดๆ ตู้เย็นบ่อยๆ หรือเปิดค้างไว้เป็นเวลานานๆ โดยไม่จำเป็น เพราะจะส่งผลต่อค่าไฟ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ในตู้เย็นจะตัดเมื่อถึงระดับกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนในตู้เย็นเพียงพอ แต่เมื่อใดที่เปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น คอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง
- อย่าใส่สิ่งของจนแน่นตู้เย็น เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก
- ตรวจสอบยางขอบประตูตู้เย็นโดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตู ถ้าสามารถเลื่อนกระดาษขึ้นลงได้แสดงว่าขอบยางเสื่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพราะคอมเพรส เซอร์ทำงานหนัก สิ้นเปลืองไฟ
- หมั่นละลายน้ำแข็ง อย่าให้น้ำแข็งเกาะในช่องน้ำแข็งมากเกินไป โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง หรือดึงปลั๊กออกจนน้ำแข็งละลายหมด
- ควรตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น 3-6 องศาเซลเซียส และในช่องแช่แข็งระหว่าง ลบ 15-18 องศาเซลเซียส ถ้าตั้งไว้เย็นกว่าที่กำหนด 1 องศาเซลเซียส จะสิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหน้า หลัง และด้านข้างอย่างน้อย 15 ซ.ม. เพื่อให้การระบายความร้อนดีขึ้น ประหยัดไฟได้ร้อยละ 39

แบบบ้าน บ้านเช่า บ้าน หอพัก บ้านมือ
 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
วิธีการป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์
by ผู้ดูแล ระบบ - Monday, 29 October 2012, 09:23 AM
 

  วิธีการป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ
   - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสม
   - สร้างแผ่น Emergency Disk เพื่อใช้ในการกู้ระบบ
   - อัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน หรือ ทุกครั้งที่โปรแกรมแจ้งเตือนให้อัปเดต
   - เปิดใช้งาน auto-protect ถ้าโปรแกรมสนับสนุน
   - ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
   - ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์
ติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่(patch) โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้ใหม่อยู่เสมอ
   - ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows , ระบบปฏิบัติการโปรแกรม Internet Explorer (IE) และโปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น

ปรับแต่งให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานปลอดภัยสูงที่สุด
   - ปรับแต่งไม่ให้โปรแกรมที่ใช้อ่าน E-mail รันไฟล์แนบ(Attachment) โดยอัตโนมัติ
   - ถ้าใช้ Microsoft Office ไม่ควรอนุญาตให้รันมาโคร (macro)
   - ตั้งค่าระบบปฏิบัติการให้แสดงไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมด และแสดงนามสกุลของไฟล์ด้วยโดย ปรับ ค่าการทำงานที่ Folder Options ใน Tools ของ Windows Explorer

ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูล(Media) ต่าง ๆ
   - เช่น แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เทปแบ็กอัป เป็นต้น
   - สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนใช้งานทุกครั้ง
   - ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลก ๆ ที่น่าสงสัย เช่น .pifเป็นต้น รวมทั้งไฟล์ที่มีนามสกุลซ้อนกัน เช่น .jpg,.exe ,.gif.scr , txt.exe เป็นต้น ให้ลบไฟล์นั้นทิ้งทันที
   - ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่าน E-mail
   - อย่าเปิดไฟล์ที่แนบมากับ E-mail จนกว่าจะรู้ที่มา
   - อย่าเปิดอ่าน E-mail ที่มี Subject ที่เป็นข้อความจูงใจ
   - ลบ E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทิ้งทันที เพื่อตัดปัญหาทั้งปวง

ตระหนักถึงความเสี่ยงของไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรือได้รับจากทางอินเตอร์เน็ต
   - ไม่ควรเปิดไฟล์ที่แนบมากับโปรแกรมที่ใช้สนทนา เช่น ICQ , MSN เป็นต้น หรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ โดยเฉพาะไฟล์ที่สามารถรันได้ เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe , .pif , .com , .bat , .vbs เป็นต้นโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อน
   - ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่มากับ E-mail หรือโปรแกรมสนทนาต่าง ๆรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อ หรือหน้าเว็บที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ
   - ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ที่ไม่มั่นใจ หรือไม่น่าเชื่อถือ
   - ติดตามข่าวสารข้อมุลการแจ้งเตือนไวรัสจากแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ
หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น ถ้าต้องการแชร์ไฟล์ ควรแชร์แบบอ่านอย่างเดียว และตั้งรหัสผ่านด้วย

กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ขององค์กร
   - สำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอ
   - ถ้าสงสัยว่าเครื่องติดไวรัสและไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
วิธีการกำจัดไวรัส win 32 ครับ
by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 28 September 2012, 06:08 AM
 

ไวรัส Win32/Autoit.AC (bad1 bad2 bad3) เป็นตัวที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ครับ ติดเข้าไปแล้วก็ยุ่งกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับ ที่คิดว่าตอนนี้กำลังติดไวรัสตัวนี้อยู่หรือเปล่า เราก็มีวิธีการสำรวจแบบง่าย ๆ มาฝากกันครับ แต่ที่น่าสังเกตมากที่สุดสำหรับคนใช้ NOD32 หรือ AntiVirus ตัวอื่นบางตัว ก็คือมันจะหายไปหรือไม่สามารถใช้งานได้ยังไงละครับ

                เรามาสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากันเลยดีกว่าครับ ว่าเข้าข่ายติดเชื้อ Win32/Autoit.AC (bad1 bad2 bad3) หรือยังครับ อาการโดยรวมของเจ้าไวรัสนี้ก็มีดังนี้ครับ


                ไม่สามารถใช้งาน Windows Task Manager (กด Ctrl+Alt+Del) ได้
                ไม่สามารถใช้งาน System Configuration Utility (Run --> msconfig) ได้
                ไม่สามารถใช้งาน Registry Editor (Run --> regedit) ได้
                ตัวเลือก Folder Options ในเมนู Tools หายไป
                เมนู Search ในทุก ๆ ทีจะหายไปจากเครื่อง
                ปิดการทำงานและลบไฟล์ของแอนตี้ไวรัส เช่น Nod32 Antivirus
                ไม่สามารถดับเบิ้ลคลิกเปิด Drive ต่าง ๆ และ Handy Driveได้


หาก เพื่อน ๆ ทำการสำรวจแล้วเจออาการดังกล่าวแล้วละก็ ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าติดหรือไม่ติด ผมคิดว่าเพื่อน ๆ กำลังมี Win32/Autoit.AC เลี้ยงไว้ในเครื่องกันแล้วละ แต่ถ้าหากไม่อยากมีไว้ในครอบครองละก็ เราก็ต้องทำลายมันทิ้งไปซะครับ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

วิธีการแก้ไข
- ดาวน์โหลด NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดที่นี่

วิธีการใช้งาน NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix
NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix มีไว้สำหรับกำจัดเวิร์มที่ชื่อ Win32/Autoit.AC โดยเวิร์มตัวนี้จะทำการสร้างไฟล์ชื่อ bad1.exe, bad2.exe, bad3.exe, system.exe, msmsgs.exe ขึ้นมาอยู่ในโฟลเดอร์ C:\WINDOWS\System32 โดยเวิร์มตัวนี้จะใช้การแพร่กระจายทาง USB Drive โดยใช้เทคนิค Autorun อาการของเครื่องที่ติดเวิร์มตัวนี้จะไม่สามารถใช้งาน Task Manager, Msconfig, Regedit, Folder Option,  และฟังก์ชั่น Seacrh ได้ ทำการซ่อนไฟล์และนามสกุลไฟล์ ตลอดจนปิดการทำงานของโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องด้วย

วิธีใช้งาน
1. เมื่อคุณ download ลงมาแล้วจะได้รับไฟล์ NOD32 NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix
2. ให้คุณทำการ double click ที่ไฟล์ NOD32 NOD32 Bad1,2,3[Autoit.AC]-Fix เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม
3. ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจ License agreement แล้วกด I Agree
4. เมื่อถึงหน้าต่าง Choose Component จะมี 2 หัวข้อให้คุณเลือกคือ
- Remove Autoit.AC คือการกำจัดตัว Worm Autoit.AC ออกไป
- Scan and clean with NOD32 ทำการสแกนเครื่องของคุณด้วย NOD32 อีกครั้ง
5. จากข้อ 4. แนะนำให้คุณเลือกทั้ง 2 ข้อครับแต่ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม NOD32 ให้เลือกข้อ 1. แล้วกด Do it now

6. จากนั้นให้คุณทำการ restart เครื่องของคุณ - รีสตาร์ทเครื่องใหม่ กด F8 หลายๆครั้ง เลือกเข้าสู่ Safe Mode
- เมื่อเข้าสู่ Safe Mode ให้กด Start -> Run พิมพ์ msconfig กด OK
- เลื่อบแท๊ปไปที่ Startup ยกเลิกรายการ ดังต่อไปนี้ออก
system
bad1
bad2
bad3
Msmsgs
กด OK
- เข้าหน้าต่าง Windows Explore เลือก Tools -> Folder Options... -> View
ที่รายการ Hidden files and folders
เลือก
- Show Hidden files and folders
ปลดเครื่องหมายหน้ารายการต่อไปนี้ออก
- Hide extensions for know files type
- Hide protected operating system files <- หากไม่ปลดตัวเลือกนี้จะมองไม่เห็นไฟล์ Msmsgs.exe ซึ่งต้องลบ
กด OK
- เข้า C:\WINDOWS\system32
ลบรายการ
bad1.exe
bad2.exe
bad3.exe
และลบ Msmsgs.exe ซึ่งเป็นไฟล์ซ่อนออก
- รีสตาร์ทกลับสู่โหมดปกติ

สำหรับผู้ที่ชอบทำด้วยตัวเอง ลองแบบนี้ดู

ไปโหลดตัวแก้ได้ ที่นี่ นะครับ.
หลังจากที่โหลดมาแล้ว ก็ให้ทำการ Install เพื่อเปิดล็อคคำสั่งต่างๆที่ไวรัสปิดไว้แต่ว่าไวรัสจะยังไม่ถูกกำจัดหรอกนะครับ

เพิ่มเติม
การแก้ไข Search หาย

-เข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
ลบตัวที่ชื่อ NoFine แล้วรีสตาร์ทคับ

การจัดการกับไวรัสในแฟลชไดร์ฟ

หาก มีหน่วยความจำประเภท แฟลชไดร์ฟ หรือ แฮนดี้ไดร์ฟ ที่ติดไวรัสตัวนี้ ให้ทำการเสียบเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ระหว่างเสียบและรอการรันให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ เพื่อป้องการการ Autorun ของไวรัส

- เมื่อแฟลชไดร์ฟเชื่อมต่อแล้วให้ทำการ คลิกขวาที่ไดร์ฟ เลือก Open ห้ามทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไดร์ฟเด็ดขาด
- เข้าหน้าต่าง Windows Explore เลือก Tools -> Folder Options... -> View
ที่รายการ Hidden files and folders
เลือก
- Show Hidden files and folders

ปลดเครื่องหมายหน้ารายการต่อไปนี้ออก
- Hide protected operating system files

- ลบไฟล์ system.exe และ Autorun.inf ออก

เท่านี้ไวรัสก็จะถูกกำจัด

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ประกาศ
by ผู้ดูแล ระบบ - Wednesday, 15 August 2012, 01:14 PM
 

หากกำลังพลมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง
ผู้ควบคุมศูนย์ ป.๑ รอ.   ส.อ.ภาคภูมิ
ผู้ควบคุมศูนย์ ป.พัน.๑ รอ. ส.อ.สุทธิพงษ์
ผู้ควบคุมศูนย์ ป.พัน.๑๑ รอ. ส.อ.ไทยรัฐ
ผู้ควบคุมศูนย์ ป.พัน.๓๑ รอ.  ส.ต.ไกรวุฒิ   หรือติดต่อ

ผู้ดูแลระบบ ส.อ.ธีรเดช นามสม โทร 083 - 1421287 email:tea9002@gmail.com

 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 Today Saturday, 25 October 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Latest news

Latest news

 • 22 Jan, 08:18
  ผู้ดูแล ระบบ
  แจ้งเพื่อทราบ more...
 • 15 Jan, 07:39
  ผู้ดูแล ระบบ
  คำสั่งกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ more...
 • 15 Jan, 07:36
  ผู้ดูแล ระบบ
  ประกาศ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์. more...
 • 24 Dec, 04:25
  ผู้ดูแล ระบบ
  ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน more...
 • 22 Nov, 04:30
  ผู้ดูแล ระบบ
  ธรณีวิทยาภาคเหนือและภาคตะวันตกตอนบน more...
 • 29 Oct, 09:29
  ผู้ดูแล ระบบ
  เคล็ดลับดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้ประหยัดและใช้ได้นาน more...
 • 29 Oct, 09:23
  ผู้ดูแล ระบบ
  วิธีการป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ more...
 • 28 Sep, 06:08
  ผู้ดูแล ระบบ
  วิธีการกำจัดไวรัส win 32 ครับ more...
 • 15 Aug, 13:14
  ผู้ดูแล ระบบ
  ประกาศ more...
Skip Comments

Comments

Show comments
 • Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  ผู้ดูแล ระบบ - 8 Nov, 09:45
  Login แล้วดูรายวิชาไม่ได้ กรุณาแจ้งสังกัดด้วยครับเพื่อความรวดเร็ว
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None